TECHNICKÁ KONTROLA AUTOMOBILOV
STK PREŠOV

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda.

UNI STK vykonáva činnosť
pre všetky kategórie automobilov :

- Pravidelné
- Opakované
- Zvláštne
- Administratívne
- ECMT/CEMT
DOKLADY POTREBNÉ K TECHNICKEJ KONTROLE

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené *, s povinnou výbavou a týmito dokladmi:

1. Pravidelná a administratívna kontrola

 • osvedčenie o evidencii (list A4) resp. osvedčenie o evidencii vozidla, alebo ich aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou, resp. osvedčenie o evidencii časť II. (list A4)
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • vodič vozidla záchrannej služby, pohrebnej služby a vozidiel na prevoz uhynutých zvierat predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.
 • administratívna kontrola sa pri zmene EČV nevykonáva

2. Opakovaná kontrola **

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v predchádzajúcich odsekoch) spolu s protokolom z predchádzajúcej kontroly.

* Zaťažené musia byť vozidlá kategórií: M1 a M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5t (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%), M3, N2, N3 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%), N3 ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves, O3, O4 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 40%).

* Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri poslednej technickej kontrole, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL
Druh vozidlaKategóriaLehoty TK
Malé motocykleL3eA1, L4eA14 - 4 - 4
Ľahká štvorkolkaL6e do 125 cm³4 - 4 - 4
Prípojné vozidlá02, R24 - 4 - 4
Traktory Ta a prípojné vozidlá za traktorTa, R3a a R4a4 - 4 - 4
Motocykle a štvorkolkyL3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e nad 125 cm³ a L7e4 - 4 - 4
Osobné a nákladné vozidláM1 a N14 - 2 - 2
Traktory Tb a prípojné vozidlá za traktorTb, R3b a R4b4 - 2 - 2
VozidláM2, M3, N2, N31 - 1 - 1
Prípojné vozidláO3, O41 - 1 - 1
Vozidlá taxislužby, autoškoly, zdravotnej záchrannej služby, banskej záchrannej služby alebo plynárenskej poruchovej služby1 - 1 - 1
Autobusy staršie ako 8 rokov6 mesiacov

* Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú O1, R1, L1 a L2e (výnimka: ak je potrebné takúto kontrolu vykonať na iný účel, napr. kvôli inej technickej zmene).

DESATORO PRED TECHNICKOU KONTROLOU

Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK pár minút.

 1. Nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu vozidla.
 2. Preskúšajte funkčnosť ostrekovačov, stieračov a klaksónu.
 3. Preverte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové a spätné svetlá). Vyskúšajte funkčnosť znižovania predných svetlometov.
 4. Skontrolujte či je motorový priestor suchý, či neunikajú prevádzkové kvapaliny.
 5. Skontrolujte funkčnosť bŕzd, vrátane výšky zdvihu páky parkovacej brzdy.
 6. Preverte si riadenie, či vozidlo reaguje plynulo na natočenie volantu a či sa volant po prejdení zákrutou vracia do východiskovej polohy.
 7. Premerajte si dezén pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je min. 1,6mm resp. 1mm u kategórie L), presvedčte sa či máte predpísaný rozmer pneumatík podľa osvedčenia o evidencii.
 8. Na prednom skle a na predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie. Tieniaca fólia nesmie prekrývať zadné brzdové svetlo, tzv. tretie brzdové svetlo. Skontrolujte si či nie je prasknuté predné sklo - za narušený výhľad z miesta vodiča cez zónu čistenia stieračmi čelného skla sa považuje stav, ak sa v zóne bezprostredne pred vodičom nenachádza žiadne poškodenie alebo sa mimo zóny bezprostredne pred vodičom nachádzajú najviac 3 poškodenia akéhokoľvek typu veľkosti menšej ako 20mm.
 9. Presvedčte sa či nie je výfukové potrubie uvoľnené, netesné a či nevydáva nadmerný hluk.
 10. Skontrolujte si či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch so skutočným stavom na vozidle (farba, výrobný štítok, VIN, EČV)
POVINNÁ VÝBAVA
 • prenosný výstražný trojuholník podľa predpisu EHK 27
 • reflexný odev umiestnený v dosahu vodiča
 • autolekárnička/motolekárnička pre kategóriu vozidiel M1, N, T, C a Ps
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky kolies alebo bezdemontážnu sadu (kompresor a lepiaca sada)
 • označenie CNG resp. LPG pre motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn resp. skvapalnený ropný plyn
 • hasiaci prístroj pre vybrané kategórie motorových vozidiel
 • zakladacie klíny pre vybrané kategórie motorových vozidiel

NOVINKY K TECHNICKÝM KONTROLÁM


CENNÍK

Technickej kontroly