KONTROLA ORIGINALITY AUTOMOBILOV
KO PREŠOV

Prečo kontrola originality?

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC O KONTROLÁCH ORIGINALITY?
PÝTAJTE SA

Kontrole originality podliehajú vozidlá, ak:
 • ide o vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia,
 • vozidlá po prestavbe,
 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ,
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie,
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel.
Doklady, ktoré budete potrebovať ku kontrole originality
 1. Vozidlá prihlásené do evidencie v Slovenskej republike
 • preukaz totožnosti vlastníka osvedčenia o evidencii, a teda majiteľa (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • osvedčenie o evidencii
 1. Vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie, ale podliehajú prihláseniu do evidencie (dovezené vozidlá)
 • preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii
 • úradný preklad dokladov zo zahraničia do slovenského jazyka (okrem Českej republiky)
 1. Vozidlá, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie
 • preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • technické osvedčenie vozidla
 • doklad o nadobudnutí vozidla (predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu)
Poznámka: Bez predloženia týchto dokladov technik nesmie vykonať kontrolu originality vozidla. Všetky doklady musia byť úradne preložené do slovenčiny okrem dokladov z Českej republiky.
CENNÍK


KONTROLY ORIGINALITY

| 051 / 756 23 44